ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Οι επιτυχόντες στο αναρτημένο μητρώο «1η Τροποποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων» που δεν έχουν ήδη καταθέσει τα έντυπα δικαιολογητικά τους για επαλήθευση των στοιχείων τους σε παρόχους (σχετικά κεφάλαια 5.3.1. και 5.3.3. της από 15.7.2014 πρόσκλησης ενδιαφέροντος), καλούνται αμέσως  μετά την παρούσα ανάρτηση να τα καταθέσουν σε πάροχο της επιλογής τους. Ο διαθέσιμος χρόνος των παρόχων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενεργοποίησης των επιταγών κατάρτισης, καταχώρησης των συμβάσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή -  ένταξης των ωφελούμενων σε τμήματα μέσω της δήλωσης έναρξης τμήματος είναι αυστηρά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παρούσα ανάρτηση

Η προθεσμία των 5 εργασίμων ημερών αρχίζει να μετρά από την αμέσως επόμενη της ανάρτησης εργάσιμη  ημέρα .

Σε περιπτώσεις που οι  καταληκτικές ημερομηνίες συμπίπτουν  με αργία αξιοποιείται η πρώτη εργάσιμη που ακολουθεί. Οι έλεγχοι δικαιολογητικών συνεχίζονται και θα γίνουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.