Δελτίο Εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχείρησης για voucher 2016


ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 

 


Τα προγράμματα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για κατάρτιση από 80 έως 130 ωρών (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring και πρακτική άσκηση/εργασιακή εμπειρία έξι (6) μηνών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.Μετά την επιδοτούμενη εργασία/πρακτική άσκηση των 6 μηνών (στην οποία πληρώνεται και ο μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές από το πρόγραμμα), για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δικαιούται η επιχείρηση σας, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων της (με μισθωτή σχέση εργασίας ΙΚΑ). Ο αριθμός τους καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:


Αριθμός Απασχολούμενων

Μέγιστος Αριθμός Ανέργων για πρακτική άσκηση

0 έως 4

Έως 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων*

 

    Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,   τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις , επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων  κ.α , μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε, και στις οποίες δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα το ελληνικό δημόσιο και οι οποίες για την πρόσληψη του προσωπικού τους δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως ισχύει σήμερα. Ισχύουν τα κάτωθι :


Αριθμός Απασχολούμενων

Μέγιστος Αριθμός Ανέργων για πρακτική άσκηση

1 έως 5

Ίσος του αριθμού των απασχολουμένων

6 έως 10

Ίσος με το 80% του αριθμού των απασχολουμένων

11 έως 50

Ίσος με το 70% του αριθμού των απασχολουμένων

51 έως 70

Έως 35 Άτομα

71 έως 250

Ίσος με το 50% του αριθμού των απασχολουμένων

251 έως 418

Έως 135 Άτομα

Από 418 και πάνω

Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

 

 

*Σε περίπτωσεις που επιχείρηση πρακτικής άσκησης έχει προβεί σε πρόσληψη ωφελούμενου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης στις παρούσες ή σε προηγούμενες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, τότε ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται δύναται να ανέλθει έως 40% του αριθμού των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο).

 

Συμπληρώστε & αποστείλετε την φόρμα για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της επιχείρησής σας στα προγράμματα στο e-mail, info@anelixiskek.gr


Σε περίπτωση που υπάρξει κάποιος ωφελούμενος που θα επιθυμούσε να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στην επιχείρησή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαδικασία σύζευξης.