Leonardo da Vinci -«Εταιρικές Σχέσεις» (Partnerships)

Leonardo da Vinci -«Εταιρικές Σχέσεις» (Partnerships)

 

 

Ξεκίνησε η υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος Leonardo da Vinci και συγκεκριμένα η δράση «Εταιρικές Σχέσεις» (Partnerships) όπου συμμετέχει και το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣκαι η οποία θα ολοκληρωθεί το 2013.

 

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης, ένα πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας κοινωνίας προηγμένης γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες δουλειές και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.

 

Η ΔΡΑΣΗ «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (PARTNERSHIPS) είναι μικρής κλίμακας διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ τα υπόλοιπα αποκαλούνται και ενεργούν ως οργανισμοί εταίροι.

 

Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται ν' αποτελέσουν ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση δραστηριοτήτων ομαδικής μάθησης και κατάρτισης ως προς τη χρήση των εργαλείων επαγγελματικής κατάρτισης, που περιγράφονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (European Qualifications Framework), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), κ.οκ.

 

Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων επιτρέπουν τη συνεργασία ιδρυμάτων/οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, λοιπών οικονομικών παραγόντων, κ.ά. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς ν' απαιτείται συνεργασία ευρείας κλίμακας με υψηλούς προϋπολογισμούς, όπως είναι η περίπτωση των σχεδίων μεταφοράς καινοτομίας.

 

Οι εταιρικές σχέσεις δύνανται επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση και εξέλιξη εργασιών πάνω σε αποτελέσματα που παρήχθησαν από προηγούμενο σχέδιο ή να αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς ένα σχέδιο κινητικότητας ή μεταφοράς καινοτομίας.

 

Τα σχέδια εταιρικών σχέσεων στοιχειοθετούνται από τοπικές δραστηριότητες (δραστηριότητες, κατάρτισης, εργασία, έρευνα, παραγωγή υλικού επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ο.κ.) και δραστηριότητες κινητικότητας για επισκέψεις σε εταιρικά ιδρύματα.

 

Η διάρκεια των σχεδίων είναι υποχρεωτικά 2 έτη.

 

Το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ μαζί με τους παρακάτω εταίρους:

 

1. Ortaköy 80.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Vocational or technical secondary school (EDU-SCHVoc) Ankara, Turkey

2. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Ankara, Turkey

3. Ortak Paylaşım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Establishment for learners / pupils with special needs (EDU-SpNeed), Ankara,  Turkey

4. FUNDACIÓN FONDO FORMACIÓN, Trapagaran, Spain

5. Gewerbeschule Schopfheim, Vocational or technical secondary school (EDU-SCHVoc), Schopfheim, Germany

6. Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Danilo Dolci " - Istituto Professionale per l'ambiente e l'Agricoltura di Alcamo con sede associata IPSIA di Calatafimi Segesta, Vocational or technical secondary school (EDU-SCHVoc), Alcamo, Italy

7. ΙΡΙΣ Εκπαιδευτική Μελετητική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Vocational training centre or organisation (EDU-VET), Kefalonia,  Greece

8. Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Vocational or technical secondary school (EDU-SCHVoc), Rokietnica, Poland

9. Almond Vocational Link Ltd, Other type of enterprise (ENT-OTH), Plymouth,  England

 

θα υλοποιήσουν το έργο με τίτλο «Αναπτύσσοντας την ποιότητα του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για την περίοδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» με κωδικό (2758-22/02/2011, 2011-1-TR1-LEO04 - 24233).

 

 

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί η συνάντηση στην Άγκυρα, όπου και πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 

• Επίσκεψη στην Άγκυρα για την εναρκτήρια συνάντηση με χρήση κοινής ξένης γλώσσας και με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και κουλτούρας.

• Καθορισμός του προσωπικού που είναι υπεύθυνο ως επιτροπή αξιολόγησης.

• Καθορισμός του προσωπικού που είναι υπεύθυνο ως επιτροπή δημοσίευσης.

• Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη στην Άγκυρα που προσδιορίζει τα ποσοστά απασχολησιμότητας των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

• Διαγωνισμός του λογότυπου του προγράμματος μεταξύ του προσωπικού των οργανισμών εταίρων.

• Δημοσίευση του προγράμματος.

• Παρατηρήσεις της επιτροπής αξιολόγησης - εκτίμησης του προγράμματος.

 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή επιστημονικών και τεκμηριωμένων απόψεων, γνώσεων και εμπειριών, μεταξύ των εμπλεκομένων μερών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

 

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.

 

Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπ' αρ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με την υπ' αρ. 120699/IA/ΦΕΚ 1718 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

 

Η δομή του Προγράμματος Δια βίου Μάθηση συνίσταται κυρίως σε τέσσερα τομεακά προγράμματα:

 

1. Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση,

2. Comenius για τη σχολική εκπαίδευση,

3. Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων και

4. Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 

Ένα Εγκάρσιο Πρόγραμμα (Transversal Programmme) και το Πρόγραμμα Jean Monnet για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της έρευνας και του προβληματισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών θεσμών και ενώσεων.

 

Στα Προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν:

 

- τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

- οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου:

Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

- η Τουρκία, η Κροατία, η Ελβετία

- οι Υπερπόντιες Χώρες και Επικράτειες, οι οποίες καθορίζονται στην υπ' αρ. 2001/822/EC Απόφαση του Συμβουλίου

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να βρείτε στο site www.iky.gr