Νέο πρόγραμμα ανέργων 29-64

 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ”
Ειδικότερα οι τομείς που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθοι:
- Εμπόριο
- Logistics
- Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα
- Τουρισμός
- Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
- Τρόφιμα , Ποτά
- Ενέργεια
- Βιομηχανία και αγροτικός τομέας 
- Περιβάλλον- Διαχείριση Στερεών και υγρών αποβλήτων 
Ειδικότητες (Τίτλοι προγραμμάτων κατάρτισης) ανά κλάδο αιχμής (Πατήστε ΕΔΩ)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατόχους κάρτας ανεργίας που έχουν γεννηθεί από 1/1/1953 έως 31/12/1987 (29-64 ετών). Ο κάθε άνεργος έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 από τους παραπάνω τομείς.

     Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι απο 01/12/2016 μέχρι 30/12/2016 και ώρα 11:59 μ.μ  


Η αμοιβή των ωφελούμενων του προγράμματος είναι 2.600€.

  
Η δράση αφορά 23.000 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών και σκοπός της είναι η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση / διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων και η απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξη τους στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Στην συγκεκριμένη δράση στην περιφερειακή περιφέρεια της Κρήτης οι άνεργοι που θα καταρτιστούν είναι 1329 από τους οποίους οι 792 είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής έως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι 532 μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , ΤΕΙ , ΑΕΙ.

Η δράση ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες
- Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 500 ωρών η οποία δε μπορεί να υπερβαίνει τους 5 μήνες
- Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης
- Τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας όπου είναι αυτό εφικτό
- Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος


Τα κριτήρια επιλογής – μοριοδότησης είναι:

- Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
- Εισόδημα ατομικό – οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015)
- Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται βάσει δικαιολογητικών
- Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία)
- Ύπαρξη προστατευόμενου/ων Τέκνο/ων 67% και άνωΑμεΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω
- Ηλικία


Δείτε τα Δικαιολογητικά ΕΔΩ

 

Κάνε την αιτησή σου ΕΔΩ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 89.000.000 εκ. ευρώ και αφορά στο σύνολο της χώρας. 


Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2014-2020» με πόρους της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη Δράση αλλά και η διαχείριση των θεμάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα γίνεται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και για να κάνετε την αίτησή σας επικοινωνήστε με τo Κ.ΕΚ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ
Διεύθυνση :
Ηράκλειο:Λ. 62 Μαρτύρων 150 (είσοδος από την Αντωνίου Δομαλάκη),
τηλ: 2810257270, 2810251456,281051180 φαξ: 2810257565
Αγ.Βαρβάρα, Δ. Γόρτυνας :Τηλ: 2894023161, φαξ: 2894023600
Ιστοσελίδα : www.anelixiskek.gr
Email :info@anelixiskek.gr